Jdi na obsah Jdi na menu
 


Smlouva o spolupráci

Smluvní strany:

 

Obchodní společnost:     Pražské služby, a.s.    

IČ:                601 94 120    

DIČ:                CZ60194120    

Sídlo:                Pod Šancemi 444/1, 180 77 Praha 9    

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu

B, vložce B 2432

Zastoupená:             [JUDr. Patrikem Romanem, předsedou                                 představenstva, a Ing. Martinem Trnkou,                                 členem představenstva] 

(dále také jen „zaměstnavatel)

 

 

 

Odborová organizace:    ZO – Odborového svazu pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy PRAŽSKÉ SLUŽBY A.S.

IČ:                 60433167

Sídlo:                 Pod Šancemi 444/1, Praha 9

Zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

v oddílu L, vložce 53081

Zastoupená:    [panem Miloslavem Juklem, předsedou závodního výboru odborové organizace]

(dále také jen „OSPD“)

 

 

 

Odborová organizace:    ANO PRAZE, odbory pro hájení zaměstnanců Pražské služby, a.s., zapsaný spolek         

IČ:                03661695

Sídlo:                Havlíčkova 85, 281 51 Velký Osek         

Zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

v oddílu L, vložce 61587 

Zastoupená:             [Ing. Michaelem Pechem, předsedou]    

 

(dále také jen „ANO“)

 

 

 

OSPD a ANO společně také jen „odborové organizace“, odborové organizace a zaměstnavatel společně také jen „smluvní strany

 

 

uzavírají na základě shodné vůle tuto smlouvu o spolupráci v návaznosti na ust. § 24 odst. 2zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, v platném znění, (dále také jen „Smlouva“):

 

 

 

I. Preambule

 

Vzhledem k tomu, že:

 • dne 27. ledna 2015 bylo zapsáno do spolkového rejstříku ANO, které prohlašuje, že splňuje podmínky pro to, aby vůči zaměstnavateli i OSPD vystupovala jako odborová organizace působící u zaměstnavatele;

 

 • v nedávné době došlo mezi zaměstnanci zaměstnavatele k zahájení živelné petiční akci, ve které se výrazná většina zaměstnanců zaměstnavatele vyjádřila v tom smyslu, že si nepřejí, aby za ně ANO jakýmkoli způsobem vystupovalo a jejich jménem jednalo se zaměstnavatelem a že osoby vystupující jménem ANO jsou pro ně nedůvěryhodné (dále jen „petice“); 

 

 • zatím byly zaměstnavateli doručeny v souvislosti s peticí petiční archy obsahující podpisy více jak 80% všech zaměstnanců zaměstnavatele, přičemž zaměstnavatel vyrozuměl, že tato petiční akce stále ještě probíhá a petici podepisují stále další zaměstnanci zaměstnavatele; 

 

 • OSPD zaměstnavateli sdělil, že petici podepsalo i velké množství zaměstnanců, kteří nejsou jeho členy; 

 

 • je cílem zaměstnavatele udržet u něj sociální smír při zajištění plné realizace kolektivních práv všech jeho zaměstnanců a při respektování jejich vůle, kdo má se zaměstnavatelem jménem zaměstnanců kolektivně vyjednávat;

 

 • dohodly se smluvní strany na následujícím. 

 

 

II. Účel Smlouvy 

 

Účelem této Smlouvy je upravit některé otázky související se (i) způsobem vedení kolektivního vyjednávání, (ii) působností kolektivních smluv, které z tohoto kolektivního vyjednávání vzejdou, jakož i (iii) opatření k vyloučení překrývání působnosti kolektivních smluv.

 

 

III. Způsob vedení kolektivního vyjednávání

 

Vzhledem k probíhající petici a vyjádřené vůli velkého množství zaměstnanců zaměstnavatele, kterou mají smluvní strany záměr ctít, což mimo jiné podle názoru ANO i OSPD vylučuje možnost vést kolektivní vyjednávání za OSPD a ANO společně a ve vzájemné shodě (příslušné prohlášení OSPD tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy), povedou ANO i OSPD jako odborové organizace se zaměstnavatelem kolektivní vyjednávání každá zvlášť (separátně). Dojde-li v těchto jednáních ke sjednání kolektivních smluv, budou tyto kolektivní smlouvy závazné v rozsahu a za podmínek upravených v následujícím článku. 

 

 

IV. Působnost kolektivních smluv

 

1. Zaměstnavatel a odborové organizace sjednávají, že 

 

a) případná kolektivní smlouva uzavřená na základě kolektivního vyjednávání mezi zaměstnavatelem a OSPD (dále jen „kolektivní smlouva OSPD“) bude kromě jejích účastníků závazná také pro všechny zaměstnance, kteří jsou v den podpisu této Smlouvy členy OSPD, a

 

 

pro všechny zaměstnance zaměstnavatele, kteří nejpozději do dne předcházejícího dni uzavření této Smlouvy písemně zaměstnavatele požádali, aby jejich zájmy nehájilo ANO. Za 

tyto zaměstnance se považuji též všichni zaměstnanci, kteří jmenovitě podepsali petici, jejíž anonymizovaná podoba je přílohou č. 2 této Smlouvy;

 

b) případná kolektivní smlouva uzavřená na základě kolektivního vyjednávání mezi zaměstnavatelem a ANO (dále jen „kolektivní smlouva ANO“) bude kromě jejích účastníků závazná také pro zaměstnance zaměstnavatele, kteří jsou v den podpisu této Smlouvy členy ANO;

 

c) zaměstnanci, kteří jsou ke dni podpisu této Smlouvy současnými členy obou odborových organizací, jsou povinni do 10 kalendářních dnů od uzavření této Smlouvy zaměstnavateli písemně sdělit, která kolektivní smlouva se má na ně vztahovat. Za tímto účelem se odborové organizace zavazují poučit všechny své členy. Do doby než zaměstnanci sdělí písemně zaměstnavateli svou vůli, která kolektivní smlouva se má na ně vztahovat, nebude se na ně vztahovat žádná kolektivní smlouva. Pokud zaměstnanci, kteří jsou současnými členy obou odborových organizací, určí kolektivní smlouvu, jež se má na ně vztahovat po uplynutí lhůty 10 kalendářních dnů od sjednání této Smlouvy, použije se na ně jimi zvolená kolektivní smlouva teprve od druhého kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, kdy byl písemný projev jejich vůle doručen zaměstnavateli;

 

d) v souvislosti se zaměstnanci, kteří ke dni podpisu této Smlouvy nejsou členy OSPD a ani členy ANO a ani písemně vůči zaměstnavateli neprojevili vůli, aby za ně OSPD nejednalo, se má se za to, že pro tyto zaměstnance je závazná kolektivní smlouva OSPD.

 

2. Nedojde-li k uzavření kolektivní smlouvy ANO, není pro členy pouze ANO a zaměstnance, kteří se vyjádřili, že jejich jménem má vyjednávat ANO, závazná kolektivní smlouva OSPD. Nedojde-li k uzavření kolektivní smlouvy OSPD, není pro členy pouze OSPD ani pro zaměstnance, u kterých se má za to, že jejich jménem vyjednává OSPD, závazná kolektivní smlouva ANO.

 

 

V. Závěrečná ustanovení

 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou neupravené se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména zákoníkem práce a zákonem o kolektivním vyjednávání. Smluvní strany se zavazují řešit sporné otázky týkající se výkladu jednotlivých ustanovení této Smlouvy nebo plnění závazků z ní vyplývajících přednostně prostřednictvím smírčí komise, do níž každá ze smluvních stran jmenuje po 3 svých zástupcích. Není-li tato komise ustanovena do 15 dnů, nebo nedosáhne-li smírného řešení do 30 dnů po té, kdy o to jedna ze smluvních stran písemně požádala, platí, že smluvní strany mohou samostatně rozhodovat o svém dalším postupu.

 

2. Tuto Smlouvu je možno měnit pouze dohodou stran ve formě písemných vzestupně číslovaných dodatků.

 

3. Nevynutitelnost nebo neplatnost některého ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této Smlouvy. V případě, že by jakékoli ustanovení této Smlouvy mělo z jakéhokoliv důvodu pozbýt platnosti a/nebo vynutitelnosti (zejména z důvodu rozporu s platnými právními předpisy), zavazují se smluvní strany nahradit takové ustanovení platným a vynutitelným ustanovením, které svým smyslem nejlépe odpovídá nahrazovanému ustanovení.

 

 

 

4. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

 

5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, že jejímu obsahu porozuměly, že nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Odborové organizace dále prohlašují, že získaly všechny souhlasy a splnily všechny povinnosti projednání popř. jiné povinnosti vůči svým orgánům nebo i třetím osobám uložené jim k tomu, aby tuto Smlouvy byly oprávněny uzavřít. Na důkaz své pravé, svobodné a vážné vůle pak připojují své podpisy.

 

Zaměstnavatel:                     Odborové organizace:

 

 

 

 

……………………………………..            ……………………………………………..

JUDr. Patrik Roman,                     Jan Rejský,

předseda představenstva PS, a.s.        předseda Odborového svazu pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy 

 

 

 

………………………………………                     ………………………………………………

Ing. Martin Trnka,                    Miloslav Jukl,

člen představenstva PS, a.s.                předseda závodního výboru

odborové organizace OSPD

 

 

 

v Praze dne…………………………                    V Praze dne ………………………………

 

 

……………………………………………...

                            Ing. Michael Pech,

                            předseda spolku ANO

 

 

V Praze dne ………………………………

 

 

 

 

Příloha č. 1: Prohlášení ZO – Odborového svazu pracovníků dopravy, silničního hospodářství a    

                    autoopravárenství Čech a Moravy Pražské služby, a.s.

 

Příloha č. 2: Anonymizovaná podoba petice

 

 

 

Příloha č. 1

 

 

PROHLÁŠENÍ

 

 

Základní organizace Odborového svazu pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Pražské služby, a.s. tímto dává na vědomí svém sociálnímu partnerovi, společnosti Pražské služby, a.s. („PS“) následující:

 

 • Naše odborová organizace hájí zájmy všech zaměstnanců PS po více jak 20 let a za tu dobu jsme v rámci vyjednávání s vedením PS vybojovali pro zaměstnance PS napříč všemi profesemi spoustu sociálních výhod a benefitů. 

 

 • Mezi zaměstnanci PS živelně vznikla podpisová akce (petice), kterou nyní podepsalo více než 80% zaměstnanců PS.

 

 • Zaměstnanci PS v petici otevřeně vystoupili proti hnutí ANO PRAZE. Podepisující zaměstnanci v petici vysloveně řekli, že ANO PRAZE je řízeno funkcionáři, kteří pro ně nejsou důvěryhodní a kteří sledují své osobní zájmy, a že nechtějí, aby za ně ANO PRAZE jakýmkoli způsobem jednalo.

 

 • Protože se jedná o tak masovou akci, je naprosto jasné, že tento postoj vůči ANO PRAZE nemají jen naši členové, ale i mnoho zaměstnanců PS, kteří členy odborů nejsou.

 

 • Protože naše dlouhodobé vystupování dokazuje, že prosazujeme zájmy všech zaměstnanců PS, máme za to, že je naší povinností respektovat vůli drtivé většiny zaměstnanců PS a žádným způsobem nelegitimizovat kroky ANO PRAZE.

 

Z těchto a dalších důvodů (např. že ANO PRAZE nebylo přijato za člena Odborového svazu pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy) odmítáme jakékoli společné vyjednávání, kterého by se účastnilo i ANO PRAZE, včetně případného jednání o kolektivní smlouvě.

 

 

 

Za závodní organizaci:

 

 

 

 

……………………………………                                    V Praze dne 11.2.2015

Miloslav Jukl,

předseda závodního výboru 

odborové organizace