Jdi na obsah Jdi na menu
 


KS 2016 - dodatek č.1

Dodatek č. 1 ke kolektivní smlouvě na období 1. 4. 2016 – 31. 3. 2017

 

 

 

Strany:

 

Pražské služby, a.s.

se sídlem: Pod Šancemi 444/1, Praha 9

IČO: 60194120

jednající JUDr. Patrikem Romanem, předsedou představenstva a Ing. Karlem Šaškem, místopředsedou představenstva

 

(dále jen „zaměstnavatel“)    

 

a

 

ZO – Odborového svazu pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Pražské služby, a.s.

se sídlem: Pod Šancemi 444/1, Praha 9

IČO: 60433167

zastoupená panem Miloslavem Juklem, předsedou závodního výboru odborové organizace

(dále jen „odborová organizace“ nebo „odborová organizace ZO - DOSIA“)

 

(zaměstnavatel a odborová organizace dále společně také jen „strany“)

 

 

uzavírají v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a zákona
č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění na základě vzájemné dohody 

 

Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě na období od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017 (dále jen „Kolektivní smlouva“) v tomto znění:

 

I.

Článek 7 Kolektivní smlouvy se plně nahrazuje následujícím zněním: 

 

 • Péče o zdraví zaměstnanců
  • Zaměstnavatel je povinen zajistit provoz smluvně vázaného zdravotnického zařízení poskytujícího pracovnělékařské služby (pro účely čl. 7 KS dále jen „zařízení pracovnělékařské péče“).
  • Vstupní lékařské prohlídky před uzavřením pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti (je-li vstupní prohlídka požadována), prohlídky související se zvýšením kvalifikace nebo změnou pracovního zařazení v průběhu jednoho pracovního poměru, periodické, mimořádné, výstupní a následné prohlídky musí být prováděny výhradně zařízením pracovnělékařské péče zaměstnavatele. Provedení těchto prohlídek bude uznáváno pouze od lékaře pracovnělékařské péče smluvně vázaného zaměstnavateli (pro účely čl. 7 KS dále jen „závodní lékař“).
  • Poplatek za výpis ze zdravotní dokumentace z důvodu provedení pracovnělékařské prohlídky v zařízení pracovnělékařské péče zaměstnavatele si hradí zaměstnanec sám a následně mu je proplacen zaměstnavatelem.
  • Úhradu za provedení pracovnělékařských prohlídek zaměstnanců v zařízení pracovnělékařské péče zaměstnavatele provádí zaměstnavatel s výjimkami stanovenými v ustanovení § 58 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.
  • Na základě § 87a zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, v platném znění, jsou držitelé řidičského oprávnění skupin C, C+E a C1+E, kteří řídí nákladní automobil, speciální automobil nebo jízdní soupravu, to vše o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg, a držitelé řidičského oprávnění skupin D a D+E a podskupin D1 a D1+E, pokud řídí motorové vozidlo zařazené do některé z těchto skupin (pro účely tohoto čl. 7.5 dále jen „řidič“), povinni se podrobit dopravně psychologickému vyšetření (dále jen „dopravně psychologické vyšetření“), a to před zahájením činnosti, a dalšímu dopravně psychologickému vyšetření nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let a dále pak každých pět let.

K absolvování dopravně psychologického vyšetření vyzve zaměstnance závodní lékař. Toto vyšetření je podkladem k posudku o zdravotní způsobilosti a všichni zaměstnanci - řidiči jej musí absolvovat v rámci periodické pracovnělékařské prohlídky. Doklad o absolvování dopravně psychologického vyšetření předloží zaměstnanec – řidič závodnímu lékaři při periodické pracovnělékařské prohlídce.

Zaměstnavatel se zavazuje zaměstnancům - řidičům, na které se tato povinnost podrobit se dopravně psychologickému vyšetření vztahuje, přispívat na toto vyšetření za následujících podmínek: 

 • náklady na dopravně psychologické vyšetření hradí zaměstnanec – řidič;
 • stávající zaměstnanec – řidič má právo na proplacení celé zaplacené částky zaměstnavatelem, a to po předložení dokladu o zaplacení tohoto vyšetření zaměstnavateli;
 • nově nastupující zaměstnanec – řidič má právo na poskytnutí jednorázové paušální náhrady ve výši tří čtvrtin z příslušné zaplacené částky od zaměstnavatele po uplynutí sjednané zkušební doby, a to v případě, že předloží doklad o zaplacení za toto vyšetření a jeho pracovní poměr k zaměstnavateli bude trvat i po uplynutí sjednané zkušební doby. Není-li se zaměstnancem sjednána zkušební doba, bude mu část poplatku za vyšetření proplacena v nejbližším výplatním termínu po uplynutí 3 měsíců od vzniku pracovního poměru.
  • Za účelem ochrany zdraví zaměstnanců v období zvýšeného výskytu onemocnění chřipky může zaměstnavatel po vyhodnocení hospodářských výsledků rozhodnout o zajištění očkování zaměstnanců vakcínou proti chřipce. Očkování proti chřipce bude nabízeno všem zaměstnancům. Očkování bude dobrovolné, po přihlášení k očkování však bude pro zaměstnance závazné. Podrobné podmínky očkování proti chřipce včetně formuláře „Přihláška k očkování proti chřipce“ stanoví zaměstnavatel ve vnitřním předpisu.
  • Odborová organizace se zavazuje podporovat úsilí zaměstnavatele, aby si zaměstnanci zvolili zařízení pracovnělékařské péče zaměstnavatele jako zařízení, v němž jim budou poskytovány služby praktického lékaře.
  • Zaměstnavatel poskytne v areálu Pod Šancemi 1x týdně bezplatně prostor pro masérské služby pro zaměstnance.

 

 

 • II.
 • Ustanovení Kolektivní smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají platná a účinná.
 •  
 • Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami a účinnosti od 1. října 2016.
 •  

V případě, že by jakékoli ustanovení tohoto dodatku mělo z jakéhokoliv důvodu pozbýt platnosti a/nebo vynutitelnosti (zejména z důvodu rozporu s platnými právními předpisy), zavazují se strany nahradit takové ustanovení platným a vynutitelným ustanovením, které svým smyslem a účelem nejlépe odpovídá nahrazovanému ustanovení.

 

V Praze dne 22. září 2016                                   V Praze dne 22. září 2016

 

----------------------------------    ------------------------------------         ---------------------------------

JUDr. Patrik Roman                 Ing. Karel Šašek                              Miloslav Juk

předseda představenstva           místopředseda představenstva         předseda závodního výboru

 

Dodatek č.1 ke Kolektivní Smlouvě ve formátu pdf